logo

BOS SHELF LLC is looking for a Surveyor

Views: 310

Position: Surveyor / Geodeziyaçı

TasksTapşırıqlar
1.Understand and Comply with Bos Shelf QHSE System & Policies.1.Bos Şelfin KSƏTƏM sistemi və qaydalarını başa düşmək və onlara riayət etmək
2.Strictly follow instructions from his / her line Supervisor.2.Birbaşa rəhbərin göstərişlərinə dəqiq riayət etmək
3.Prepare and maintain sketches, maps, reports, and legal descriptions of surveys in order to describe, certify, and assume liability for work performed.3.Yerinə yetirilən iş üzrə məsuliyyəti təsvir, təsdiq və qəbul etmək üçün tədqiqat sxemlərini, xəritələrini, hesabatlarını və hüquqi təsvirlərini hazırlamaq və təmin etmək. 
4.Verify the accuracy of survey data, including measurements and calculations conducted at survey sites.4.Tədqiqat sahələrində aparılan ölçmələr və hesablamalar daxil olmaqla tədqiqat məlumatlarının dəqiqliyini təsvir etmək. 
5.Direct or conduct surveys in order to establish legal boundaries for properties, based on legal deeds and titles.5.Hüquqi məsələlərə və mülkiyyət hüququna əsaslanaraq əmlak üçün hüquqi sərhədlərin yaradılması məqsədilə tədqiqatları istiqamətləndirmək və ya yerinə yetirmək. 
6.Record the results of surveys, including the shape, contour, location, elevation, and dimensions of land or land features.6.Torpaq və ya torpaq xüsusiyyətlərinin forması, konturu, məkanı, hündürlüyü və ölçüləri daxil olmaqla tədqiqatların nəticələrini sənədləşdirmək. 
7.Calculate heights, depths, relative positions, property lines, and other characteristics of terrain.7.Ərazinin hündürlüyünü, dərinliyini, nisbi mövqelərini, sahə sərhədlərini və digər xüsusiyyətlərini hesablamaq.
8.Prepare or supervise preparation of all data, charts, plots, maps, records, and documents related to surveys. Write descriptions of property boundary surveys for use in deeds, leases, or other legal documents.8.Tədqiqatlarla bağlı bütün məlumatları, cədvəlləri, xəritələri, qeydləri və sənədləri hazırlamaq və ya onlara nəzarət etmək. İşlərdə, icarələrdə və ya digər hüquqi sənədlərdə tədqiqatların sahə sərhədlərinin təsvirlərini yazmaq. 
9.Plan and conduct ground surveys designed to establish baselines, elevations, and other geodetic measurements.9.Baza xətləri, hündürlük və digər geodeziya ölçülərinin yaradılması üçün layihələşdirilmiş torpaq tədqiqatlarını planlaşdırmaq və aparmaq. 
10.Search legal records, survey records, and land titles in order to obtain information about property boundaries in areas to be surveyed. Coordinate findings with the work of engineering and architectural personnel, clients, and others concerned with projects.10.Geodeziya tədqiqatı aparılacaq sahələrdə sahə sərhədləri haqda məlumat əldə etmək üçün hüquqi sənədləri, tədqiqat sənədlərini və torpaq üzərində mülkiyyət hüquqları barədə məlumat aramaq. Əldə edilən nəticələri mühəndislik və memarlıq heyəti, sifarişçilər və layihələrlə bağlı digər şəxslərlə əlaqələndirmək. 
11.Adjust surveying instruments in order to maintain their accuracy.11.Dəqiqliklərinə əmin olmaqdan ötrü geodeziya alətlərini tənzimləmək. 
12.Establish fixed points for use in making maps, using geodetic and engineering instruments.12.Geodeziya və mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin tərtib edilməsində sabit nöqtələri yaratmaq. 
13.Determine longitudes and latitudes of important features and boundaries in survey areas, using theodolites, transits, levels, and satellite-based global positioning systems (GPS).13.Bucaqölçən, tranzit, səviyyələr və peykdə yerləşdirilən qlobal mövqeləşmə sistemlərindən (QMS) istifadə etməklə tədqiqat sahələrində əhəmiyyətli xüsusiyyətlərin və sərhədlərin uzunluq və enini müəyyən etmək.
14.Train assistants and helpers, and direct their work in such activities as performing surveys or drafting maps.14.Yardımçı və köməkçiləri hazırlamaq və onların işini geodeziya tədqiqatlarının aparılması və ya xəritələrin tərtib edilməsi kimi fəaliyyətlərə yönəltmək. 
15.Analyze survey objectives and specifications in order to prepare survey proposals or to direct others in survey proposal preparation.15.Geodeziya tədqiqatı üzrə təkliflərin hazırlanması və ya başqalarını geodeziya tədqiqatı üzrə təkliflərin hazırlanmasına yönəltmək üçün tədqiqat məqsədlərini və spesifikasiyalarını təhlil etmək. 
16.Compute geodetic measurements and interpret survey data in order to determine positions, shapes, and elevations of geomorphic and topographic features.16.Geodeziya ölçülərini kompüterə yerləşdirmək və geomorfik və topoqrafik xüsusiyyətlərin mövqeyini, formasını və hündürlüyünü müəyyən etmək üçün geodezik tədqiqatın məlumatlarını şərh etmək. 
17.Develop criteria for survey methods and procedures.17.Geodezik tədqiqat metodları və prosedurları üzrə meyarları işləyib hazırlamaq. 
18.Develop criteria for the design and modification of survey instruments.18.Geodezik tədqiqat alətlərinin dizayn və modifikasiyası üzrə meyarları işləyib hazırlamaq. 
19.Conduct research in surveying and mapping methods, using knowledge of techniques of photogrammetric map compilation and electronic data processing.19.Fotoqrametrik xəritənin tərtib edilməsi texnikası və elektron məlumatların işlənməsi üzrə biliklərdən istifadə etməklə tədqiqat və xəritələşdirmə metodları üzrə tədqiqat aparmaq.
20.Locate and mark sites selected for geophysical prospecting activities, such as efforts to locate petroleum or other mineral products.20.Neft və ya digər mineral məhsullarının yerləşdirilməsi üçün səylər kimi geofiziki kəşfiyyat fəaliyyətləri üzrə seçilmiş sahələrin məkanını müəyyən etmək və nişanlamaq. 
21.Survey bodies of water in order to determine navigable channels and to secure data for construction of breakwaters, piers, and other marine structures.21.Naviqasiya kanallarını müəyyən etmək və dalğaqıran, bənd və digər dəniz konstruksiyalarının inşası üçün məlumatları toplamaq məqsədilə su orqanları ilə tədqiqat aparmaq.
22.Direct aerial surveys of specified geographical areas.22.Müəyyən edilən coğrafi sahələrin aerokəşfiyyatını yönləndirmək. 
23.Determine specifications for photographic equipment to be used for aerial photography, as well as altitudes from which to photograph terrain.23.Aerokəşfiyyat zamanı istifadə ediləcək fotoqrafik avadanlıqlar, eləcə də fotoqraf əraziyə qədər hündürlük üzrə spesifikasiyaları müəyyən etmək. 

Contact e-mail: [email protected]